قابلیت های کلیدی نرم افزار Subtitle Translation Wizard:
- ترجمه و ویرایش زیرنویس با پشتیبانی از فرمت های SubRip(.srt), sub(MicroDVD), Sami(.smi), SubViewer(.SUB) و SubViewer 2.0
- ذخیره زیرنویس های ترجمه شده یا ترکیب زیرنویس ترجمه شده با زیر نویس اصلی
- استخراج و ذخیره متن زیرنویس از زیر نویس اصلی
- استخراج و ذخیره زیرنویس از زیرنویس ترجمه شده
- استخراج و ذخیره متن های ترکیبی زیرنویس که شامل متن زیرنویس اصلی و متن زیر نویس ترجمه شده می باشد
- اضافه کردن یک عبارت در دیکشنری
- مطالعه دیکشنری در هر زمان ممکن
- تبدیل فرمت طرح و الگوی کد
- اجرای زیر نویس برای فیلم هایی که زیرنویس ندارند
- چسباندن زیرنویس ها به هم
- پشتیبانی از چندین زبان زنده دنیا
- ویرایش زیرنویس و TimeLine
- استفاده از زیرنویس های موجود در اینترنت
- پشتیبانی از زبان فارسی
- و ...